VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Bærekraft og etikk i Aventi

I Aventi har vi valgt ut 5 mål som vi skal gi ekstra oppmerksomhet. Gjennom disse målene skal vi bidra med bærekraftige løsninger, klimavennlig gjennomføring og en god plass å være for våre kunder og ansatte. Våre virksomheter og våre valg betyr noe – hva vi gjør hver dag, smått og stort. Og ingen skal utelates

Mål 3 RGB@4x

3 God helse og livskvalitet

Våre prosjekt skal gjennomføres på en trygg måte der menneskene er beskyttet mot farer og ikke blir utsatt for farlige kjemikalier og forusensing.

 

Våre produktvalg og utførelse skal være av høyeste kvalitet og bidra til å øke trafikksikkerheten, og redusere faren for alvorlige hendelser. Vi skal dele vår kunnskap og erfaring, og bidra til å løfte sikkerheten der vi kan påvirke.

Mål 8 RGB

8 Anstendig arbeide og økonomisk vekst

Vi skal strebe etter å hjelpe kundene våre til å lykkes. Vårt mål er å levere den best kvaliteten og de mest bærekraftige løsningene, oppfylle leveringsforpliktelser og skape verdi for kundene sine penger.

Vi skal gi ansatte mulighet til å bruke og utvide sine ferdigheter, kunnskaper og kreative potensiale både for egen og bedriftens fordel. Vi skal inkludere de unge i arbeidsmarkedet, og våre ansatte skal oppleve Aventi som en inkluderende, utviklende og trygg arbeidsplass der alle blir behandlet med verdighet. Vi skal legge til rette for å øke kvinneandelen og ha nulltoleranse for svart arbeid. Hos Aventi skal det være høy grad av medbestemmelse, sundt hierarki og vi skal være samarbeidsorienterte.

Mål 9 RGB@4x

9 Industri, innovasjon og infrastruktur

Aventi designer, bygger, modifiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur og industrianlegg. Vi skal velge løsninger som forbedrer sikkerheten og påliteligheten, som er fremtidsrettet og legger til rette for økt grad av automatisering. Produktvalg, integrasjon og utførelse skal være klimavennlig og sikre optimal levetidssyklus. Vi skal øke andelen elbiler og drivstoffeffektive kjøretøy, og vi skal planlegge for å øke produktiviteten og redusere CO2-fotavtrykket. Innovasjon og FoU skal være viktige bærebjelker i vår strategi og sikre at vi ligger i front med bærekraftige løsninger.

Mål 11 RGB@4x

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Aventi utvikler og leverer teknologi som støtter klimavennlige og bærekraftige kollektivløsninger i byer og i lokalsamfunnet.

Våre produkt og tjenester skal bidra til effektiv mobilitet med transportsystemer for alle, der sikkerhet, klima og optimal fremkommelighet er kjerneverdier.

Mål 12 RGB

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Aventi skal sikre at forbruk av materiell og produksjon er bærekraftig til enhver tid. Vi har implementert rapportering av klimagassutslipp fra prosjektutførelse og tjenester og vi gjennomfører kontroll av produkt og tjenester i vår egen produksjon og det vi kjøper fra våre leverandører. Gjennom systematisk testing og ferdigstillelse oppnår vi at våre leveranser er riktig første gangen, som igjen betyr optimal gjennomføringstid og minimalt med avfall. Vi er opptatt av å redusere avfallsmengden gjennom god planlegging, forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Hand shake@4x

Forretningsetikk

Aventi Group skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen vi har på miljøet og samfunnet rundt oss.

Prinsippene for etikk og integritet skal veilede oss. Aventi Group driver sin virksomhet profesjonelt, med respekt og omtanke for kunder, medarbeidere, aksjonærer, leverandører og andre berørte parter. Videre ønsker Aventi Group å bli oppfattet som en sunn, pålitelig, langsiktig partner, med høy grad av integritet og høye etiske standarder.

 

Hos oss skal alt vi gjør tåle dagens lys.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av automasjon og systemintegrasjon, elektro og installasjon innen samferdsel, annen infrastruktur og industri.